بیمارستان امدادی ابهر- اخبار بیمارستان
واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
بیمارستان امدادی ابهر در نظر دارد داروخانه سرپایی  واقع محل بیمارستان را بصورت اجاره محل به مدت ۱۲ ماه  از فروردین ۱۴۰۰ به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود به سایت ستاد ایران و یا به صورت حصوری به دبیرخانه بیمارستان  مراجعه فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=60.4755.56460.fa
برگشت به اصل مطلب